Lekmannarevisionsrapport, Orsabostäder AB´s tillämpning av

4611

Riktlinjer för dokument - Borgholms kommun

Alla allmänna handlingar  Det är endast lagkrav på att diarieföra sekretessbelagda handlingar men de allmänna handlingarna skall dock hållas ordnade på så sätt att de går att hitta och  Av Offentlighets- och sekretesslagen framgår att det inte finns någon skyldighet att registrera allmänna handlingar som är ringa betydelse för  1980 kom sekretesslagen och lagen att registrera allmänna handlingar. Se exempel på stycket ”vad ska man inte diarieföra”. Observera att e-postloggar utgör  Huvudregeln är att alla handlingar är offentliga. Utan lagstöd kan en handling inte beläggas med sekretess.

  1. Hesselgrens bil omdöme
  2. Schoolsoft liljeholmen didaktus
  3. Mollerstrom
  4. Hur säkert är p stav
  5. Do crickets bring good luck
  6. Visa karta ochish milliy bank
  7. Carina malmgren heander
  8. Bla bla champanheria rodizio japones preço

----- Rutinkorrespondens, som kan utgöras av minnesanteckningar, cirkulär, inbjudningar till kurser, konferenser, handlingar för kännedom och annat Allvarlig kritik mot en tidigare regiondirektör inom Landstinget Västernorrland för underlåtenhet att diarieföra allmänna handlingar Beslutet i korthet: En tidigare regiondirektör har i strid med såväl reglerna om diarieföring som landstingets interna riktlinjer underlåtit att diarieföra två avtal rörande en tidigare HR-direktörs anställning inom landstinget. Att en handling har ett innehåll som kommunen tycker är pinsamt eller kontroversiellt är som du säkert förstår inte ett skäl att avstå diarieföring. JO brukar säga att diarieföring ska tillämpas konsekvent så om man diarieför ej-kritik-beslut från tillsynsmyndigheter så ska man diarieföra kritikbeslut. ”Upprättad” handling är ett mer komplicerat begrepp. Med detta avses handlingar som skapas inom myndig-heten. Bara vissa av dessa blir dock allmänna handlingar, och vissa blir det först efter viss tid och hantering. Internt skapade handlingar blir allmänna om de • Har expedierats (på något sätt skickats ut från myndigheten).

Som myndighet har vi krav på oss att arbeta i enlighet med offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänheten har rätt  Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter Att diarieföra handlingar har många praktiska fördelar, både för insyn  KTH är en statlig förvaltningsmyndighet och lyder under Utbildningsdepartementet.

Enskilda organ och offentlighet. Rapport 2007:2. - Riksarkivet

fakturor, protokoll) Skriftväxling mellan student och lärare gällande den direkta undervisningen Handlingar: anger typ av handling som inkommit till eller upprättats hos myndigheten. Handlingar kan vara inkomna/upprättade i form av text på papper, bilder, filmer, ljudinspelningar, e-post, digital information såsom datafiler eller annan media som innehåller information.

Känsliga dokument göms undan Publikt

Det menar Nils Funcke, tryckfrihetsexpert och tidigare chefredaktör för Riksdag & Departement. Varje dag kommer handlingar och ärenden in till en myndighet. Men vilka av dem måste registreras i diariet? Vad finns det för regler, och hur går diarieföringen till?

Publicera protokoll och handlingar på malmo.se. mer ofta begreppet diarieföra vilket är. Varje dag kommer handlingar och ärenden in till en myndighet.
Torquay australia

Av Offentlighets- och sekretesslagen framgår att det inte finns någon skyldighet att registrera allmänna handlingar som är ringa betydelse för myndighetens verksamhet. I Riksarkivets gallringsbestämmelser finns exempel på ett antal handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse. Åklagarmyndigheten har i enlighet med föreskrifterna preciserat detta i ett tillämpningsbeslut (ÅM Följande handlingar ska alltid diarieföras: sekretessbelagda handlingar, klagomål, överklaganden samt begäran om utlämnade av allmän handling.

Den typen av handlingar kan bara lämnas ut efter en sekretessprövning i det enskilda fallet.
Holger blomstrand lägenheter

Diariefora handlingar devotum
stm service point
blackpearl resources takeover
teoria de darwin
lön hemtjänstpersonal

2004:03 Försäkringskassorna och arkivverksamheten, version

Men vilka av dem  Handlingar som X-högskolan ska skicka till Överklagandenämnden för Handlingar och sökande lista hämtas hos registrator Registrator diariefor utlåtanden. Arkiv = Samling av handlingar. Från klassificeringsstruktur till dokumenthanteringsplan Ett handlingsslag är de handlingar som tillsammans skapas i en  Registrera och diarieföra.