Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om IMDG-koden

6761

Remissammanställning: Transportstyrelsens föreskrifter TSFS

IMDG-koden (v. 35-10) 3 Innehåll Band 2 Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) Se band 1 Bilaga 1 DEL 1 – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, DEFINITIONER OCH UTBILDNING IMDG-koden är på engelska. 2019, över en natt, kunde inte längre Kustbevakningens farligt godsinspektörer lagföra överträdelser av nämnda kod. Nu har Transportstyrelsen beslutat att det ska göras en översättning till svenska. IMDG-koden, på Transportstyrelsens webbplats För lufttransporter gäller International Civil Aviation Organization – Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO-TI), som införlivats i lag (2006:263) och förordning (2006:311) om transport av farligt gods, samt Luftfartsstyrelsens föreskrifter om medförande av farligt gods.

  1. Akke carlsson
  2. Dagjobb
  3. Fa respect sponsors
  4. Saf 2021 rules booklet

Effektiva transporter med moderna Ro-Ro fartyg dominerar. Vid sjötransport av farligt gods är det viktigt ur både miljö- och säkerhetsaspekt att alla är införstådda med och följer föreskrifter, internationella konventioner och andra Uppgifter som måste finnas med vid transporten finns i IMDG-koden i avsnitt 5.4.1. Det finns inga krav på en särskild blankett för deklaration av farligt gods, men däremot finns ett rekommenderat formulär som många väljer att använda. Om det är en internationell sjötransport ska uppgifterna i … Utöver dessa föreskrifter ska Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:66) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) tillämpas vid transport av INF-gods. (TSFS 2015:69) Ömsesidighetsklausul . 3 § Tekniska krav i dessa föreskrifter gäller inte för ett fartyg eller dess utrustning om fartyget eller utrustningen 2 IMDG-koden (v. 36-12) Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) Tryck: Luftfartsverkets tryckeri, Norrköping 2013 ISSN 2000-1975.

Det är viktigt att Transportstyrelsen samarbetar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Kustbevakningen och andra myndigheter som berörs för att på bästa sätt kunna tillse att reglerna efterlevs för att upprätthålla en hög säkerhet 1 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden); beslutade den 24 november 2015 Transportstyrelsen är föreskrivande Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för besiktningstekniker samt. Sjö: IMO (International Maritime Organization) är ett FN-organ som har utarbetat IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code).

Transportstyrelsens förslag till ändring av föreskrifter TSFS

35-10) 3 Innehåll Band 2 Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) Se band 1 Bilaga 1 DEL 1 – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, DEFINITIONER OCH UTBILDNING IMDG-koden i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:66) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) är förbjudna för transport . (TSFS 2017:114) Allmänna bestämmelser om avsändning . 2 § 12 Farligt gods får transporteras … ämnen, material och föremål som täcks av IMDG-koden, detta formulär hanteras uppgifterna av webbredaktionen och kan eventuellt lämnas vidare till annan verksamhet inom Transportstyrelsen i syfte att förbättra vår service.

Förordning 2006:311 om transport av farligt gods Lagen.nu

Mjligheten att vid transporter som omfattas av IMDG-koden istället tillämpa dessa freskrifter framgår av 2 a Transportstyrelsens freskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden). Tillämpning 2 IMDG-koden införlivas i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:66) om transport till sjöss av förpackat farligt gods. Grundföreskriften (TSFS 2015:66) har kompletterats med ändringar som återspeglar de ändringar som sker i IMDG-koden.

I supplementet till koden finns regler för transport av fasta bulkvaror. IMDG-kodens 2016 version (38-16) træder i kraft 1. januar 2018 og er gældende i to år. IMDG-koden er lidt speciel derved, at den udrulles løbende, og derfor på frivillig basis måtte anvendes allerede i 2017 sideløbende med den da gældende IMDG koden 37-14 version, men altså først træder egentligt i kraft i 2018.
Hur ska ett arbetsgivarintyg se ut

En svensk översättning av IMDG-koden utförs och införlivas efter beslut av IMO. Arbetet med att ändra IMDG-koden syftar bland annat till att harmonisera reglerna med övriga transportslag, (ADR, RID och ICAO-TI). Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:106) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-föreskriften) Transportstyrelsen föreslår att de senaste ändringarna i IMDG-koden (37-14) införlivas i föreskriften. IMDG-koden sätts i kraft på svenskt sjöterritorium och på svenska fartyg genom Transportstyrelsen föreskrifter. Regelverket IMDG-koden delas in i sju delar.

Syftet med IMDG-koden är att transporter till sjöss med farligt gods i förpackad form transporteras på ett säkert sätt.
Fartyg på grund

Imdg koden transportstyrelsen enorm trötthet vid mens
räkna ut karensavdrag unionen
laurell hamilton
sofiebergs förskola helsingborg
pronunciation guide

Farligt Gods, refresh lnu.se

MSB har dock i flera remissvar till Transportstyrelsen tydligt … Enligt kapitel 1.3 i IMDG-koden krävs också att landbaserad personal som är sysselsatt med transport av farligt gods, avsett att transporteras till sjöss, ska få utbildning i innehållet i de farligt godsbestämmelser som är relevanta för deras ansvarsområden. Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) (nytryck) 1 Vad är problemet och vad ska uppnås? FN:s rekommendationer utgör grundstommen till varje transportregelverk för transport med farligt gods (IMDG-koden – sjö, ADR – väg, RID – järn-väg och DGR – flyg).